پروژه های انجام شده

مس سرچشمه

مس سرچشمه

راه اندازی واحد اکسیژن سازی مس سرچشمه

راه اندازی واحد اکسیژن سازی مس سرچشمه

طرح تکمیلی تلمبه خانه ممزوج امیدیه

طرح تکمیلی تلمبه خانه ممزوج امیدیه

طرح تکمیلی تلمبه خانه ممزوج امیدیه

طرح تکمیلی تلمبه خانه ممزوج امیدیه